(၁၀.၃.၂၀၁၈) ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ မဏိရတနာခန္းမ တြင္က်င္းပသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၏ ပဥၥမအႀကိမ္ အလုပ္အမႈေဆာင္ေရြးခ်ယ္ပြဲတြင္ voting software system ႏွင့္ မဲေပးရန္အတြက္ မဲျပားမ်ား ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရသည့္အတြက္ဂုဏ္ယူမိပါသည္။
Cya company ကို လုပ္ငန္း ေရြးခ်ယ္အပ္ႏွံခဲ့သည့္ အတြက္ ဝမ္းေျမာက္မိပါသည္။ေရြးေကာက္ပြဲေန႔မွ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုလည္း မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။